Úvod

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zriadila 1.12.2016, v rámci svojej organizačnej štruktúry, pracovisko GOV CERT SK.
 
 GOV CERT SK je špecializovaným centrom určeným primárne pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti siete GOVNET.
 

Čo je to CERT/CSIRT?

Aj napriek na prvý pohľad rozdielnemu významu skratiek CERT (v ang. Computer emergency response team) / CSIRT (Computer Security Incident Response Team) – jednotiek pre riešenie počítačových incidentov, je v podstate obsah ich agendy rovnaký – riešenie bezpečnostných počítačových incidentov a poskytovanie služieb pre obnovu činnosti systémov.

 

Kedy vznikol prvý CERT/CSIRT?

Prvýkrát bol názov – Computer Emergency Response team – CERT – použitý v roku 1988 na Carnegie Mellon University z dôvodu šírenia červa Morris na internete, ktorý spôsoboval značné škody. Následne sa skratka CERT začala používať po celom svete. Nakoľko označenie CERT bolo registrované v USA ako ochranná známka, tímy, ktoré riešili len počítačové incidenty začali používať aj názov CSIRT – Computer Security Incident Response Team. V súčasnosti je používanie termínov CERT / CSIRT ekvivalentné, nakoľko sa ich poslanie v podstate zhoduje.

 
Úspechy CERT viedli neskôr k vytváraniu podobných inštitúcií či už v rámci niektorých rezortov v USA alebo v ďalších krajinách. Neskôr sa ukázalo, že je výhodné, aby takéto inštitúcie vzájomne spolupracovali.
 
GOV CERT Sk dnes spolupracuje s národným CSIRT tímom SK-CERT a sektorovým tímom CSIRT.SK